Motorferdsel i utmark

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter.

Kommunen har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar med motorferdselloven og tilhørende regelverk.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller forskrift hjemlet i denne loven. Oppfølging av brudd på bestemmelsene i lov eller forskrifter ligger hos politiet.

 

Lover og forskrifter

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag, Larvik kommune, Vestfold
Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil