Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede over 8 år anledning til å ha med seg ledsager gratis eller til redusert pris, på de steder som har akseptert ordningen. Den funksjonshemmede løser selv ordinær billett. Ledsagerbeviset utstedes til den funksjonshemmede.

For å få tildelt ledsagerbevis må det foreligge et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på offentlige kultur og fritidsarrangementer. Ledsagerbevis er en dokumentasjon for behov for slik bistand.

Høy alder kvalifiserer ikke alene til ledsagerbevis.

Ledsagerbevis vil normalt gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som f.eks alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer
  • Allergier

Ordningen omfatter personer med funksjonshemming av minst 2-3 års varighet.
Ledsagerbeviset er gyldig i inntil 4 år. Trenger du fremdeles kort bør du søke i god tid før kortet går ut.

Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Ledsagerbevis er gratis. Det er ingen lovpålagt tjeneste.

Søknad sendes til hjemkommunen.

Søknadsskjema, informasjon og veiledning kan du få ved Servicesenteret i kommunen eller ved å følge punktene nedenfor:

1. Hvordan søke om ledsagerbevis
2. Slik behandler vi søknaden og gir deg svar
3. Utlevering av ledsagerbevis
4. Klage

 

Hvordan søke om ledsagerbevis

Søknadsskjema vedlagt uttalelse fra lege, fysioterapeut, helsetjeneste, boligtjeneste, psykiatriteam e.l. sendes til:
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
eller e-post til postmottak@larvik.kommune.no

 

Slik behandler vi søknaden og gir deg svar

Kommunen behandler søknaden så fort som mulig, men innen en måned skal du ha fått svar.
Behandling av søknad skjer i samsvar med:
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

 

Utlevering av ledsagerbevis

Dersom søknaden blir godkjent sendes ledsagerbeviset hjem til deg. Forutsatt at du har levert bilde som skal benyttes på kortet.  
Vi har laget en egen «veileder ledsagerbevis» som viser hvordan du kan benytte ledsagerbeviset.

 

Klage

Dersom du vil klage på vedtaket du har fått, sender du det til Larvik kommune på samme måte som ordinær søknad, men du bruker ikke eget skjema.
Klagen behandles i egen klagenemnd, i henhold til Forvaltningsloven, og du får skriftlig underrettelse om endelig vedtak.