Kvalifisering mot arbeid (KVP)

Kvalifisering mot arbeid er et prioritert satsningsområde. Det jobbes aktivt med tanke på en avklaring av arbeidsevnen, et eventuelt kvalifiseringsløp, eller direkte formidling ut i arbeid. Målsettingen med programmet er overgang til arbeid som vil kunne bidra til økt livskvalitet for den enkelte, samt gi mulighet til selvforsørgelse.

Kvalifiseringsprogrammet 

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som står utenfor det ordinære arbeidslivet og som via et individuelt oppfølgingsløp/ program vil kunne få avklart sine muligheter inn mot dagens arbeidsmarked.
Kvalifiseringsprogrammet gir både rettigheter og plikter for den enkelte.Dette innebærer at personer som til nå har vært avhengige av økonomisk sosialhjelp (som er ment som en kortvarig ytelse i vanskelig situasjon), eller vil stå i fare for å bli avhengig av økonomisk sosialhjelp vil kunne få tilgang til det samlede virkemiddelapparatet i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

For alle som søker programmet vil det gjennomføres en kartlegging og arbeidsevnevurdering som vil resulterer i en konklusjon om man fyller vilkårene til deltakelse. 

  • Kvalifiseringsprogrammet består av tiltak som støtter opp under og forbereder overgangen til arbeid.
  • Kvalifiseringsprogrammet fordrer at man kan og deltar på full tid, dvs 37,5 timer pr uke i et tilpasset program. 
  • Deltakere på kvalifiseringsprogrammet får rett til en kvalifiseringsstønad på 2 ganger folketrygdens Grunnbeløp. Personer under 25 år får to tredeler av dette.
  • I tillegg gis det barnetillegg. Videre vil deltakerne kunne få bostøtte fra Husbanken.

Mer om programmet og detaljer om dette finner du på linken under eller via nav.no