Innsynsrett

Den viktigste loven er kanskje Personopplysningsloven, som mellom annet gir det rett til å kreve informasjon om hvorledes personopplysninger blir behandlet.

 Loven regulerer blant annet at:

"Alle har rett til å vite hva som blir behandlet av personopplysninger og hvorledes dette skjer. Du kan for eksempel få vite hva skolen, arbeidsgiveren, butikken eller andre behandler av personopplysninger, hva slags opplysninger dette er og om de har opplysninger om deg.

Alle har rett til innsyn i opplysninger om seg selv. Du kan for eksempel sjekke om opplysningene om deg selv er korrekte, eller bare be om innsyn bare fordi du er nysgjerrig!" (Kilde: Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo)

 

Også andre lover er viktige for å ivareta innsynsretten, herunder forvaltningsloven (innsyn for den enkelte/partsinnsyn) og offentlighetsloven (innsyn for alle). I tillegg kan innsynsretten ivaretas ved å praktisere "meroffentlighet". Det vil i korthet si at kommunene selv aktivt velger å publisere informasjon slik at den enkelte ikke må gå veien om innsynsbegjæringer. Meroffentlighet er slik sett forankret i Kommunelovens § 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet:

"Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning"

Larvik kommunes tjenestebeskrivelse med brukergaranti for internett har som ett av sine formål å bidra til åpenhet og innsyn.

Nettsidene som det linkes til nedenfor viser mer om innsynsretten som du har.
Personvernsnemda
Mer om personvern
Mer om retten til innsyn