Hverdagsrehabilitering

De aller fleste ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpne og aktive i egen hverdag. Larvik kommune har fokus på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå og mestring i hverdagen.

"Mestring gir muligheter"

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

De over 18 år og som:

 • Nylig har fått eller står i fare for å utvikle betydelige funksjonstap.
 • Har et potensiale til målbar bedring/har et rehabiliteringspotensiale.
 • Trenger tett, tverrfaglig oppfølging i hjemkomsten fra sykehus eller institusjon.
 • Har evne og vilje til å ta tak i egen situasjon støttet av et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam.
 • Bor hjemme og kan motta tjenester i hjemmet. 

Hva er hverdagsrehabilitering?

Tidsbegrenset rehabilitering, hvor trening i hverdagslivets aktiviteter skjer hjemme hos deg.
Et tverrfaglig team foretar systematisk kartlegging , og du setter dine aktivitetsmål i samarbeid med teamet. Det vil være viktige aktiviteter du ønsker å mestre bedre din hverdag.
Målene du har satt deg vil være utgangspunktet for rehabiliteringen.
Det tverrfaglige teamet jobber sammen med deg for å nå målene dine.

Hvem er vi?

Et tverrfaglig motorteam som består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier som jobber sammen med andre kommunalt ansatte hjemme hos deg. Det er mestringsagenter i hver avdeling som har et ekstra ansvar for hverdagsrehabilitering.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og bistår deg i å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av framgang og justering av mål vil skje underveis.

Hvordan gjennomføres hverdagsrehabilitering?

 • Vurdering for hverdagsrehabilitering 
 • Oppstartsmøte med målsamtale og tester.
 • Oppfølging i hjemmet (gjennomsnittlig i 4 uker) med trening i forhold til dine mål og viktige daglige aktiviteter med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og/eller hjemmetjenesten. 
 • Evaluering etter 14 dager. Vurdere om å søke forlengelse.
 • Avslutningsmøte: måloppnåelse, tester og veien videre.
 • Oppfølgingsbesøk 6 uker etter avslutning.

Hva forventer vi av deg?

Du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare seg selv i hverdagen.

Søke om tjenesten

Tjenesten kan søkes via Tjenestekontoret for helse og omsorgstjenester. Søknadsskjema finner du nedenfor.