Bøkeskogen - adferdsregler

Bøkeskogen i Larvik er landets første offentlige friområde, skjenket i 1884 av godseier Treschow til Larvik bys befolkning.

Området ble i 1980 vernet etter Naturvernloven som landskapsvernområde.

Adferdsregler

Atferdsreglene følger av forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog, forskrift om vern av Larvik Bøkeskog Landskapsvernområde og andre gjeldende lover og forskrifter. Formålet med atferdsreglene er å hindre spredning av smitte fra plantesykdommen phytophthora, og bevare Bøkeskogen som en rekreasjonsskog.

All ferdsel, herunder organisert ferdsel, trenings- og idrettsaktivitet, samt ferdsel på sykkel og til hest, skal skje på merkede/tilrettelagte stier og gruslagte områder.

Hunder skal føres i bånd hele året.

Hundelort, avfall og søppel skal legges i avfallsbeholdere eller bringes ut av området.

Følgende er ikke tillatt:

  • Bruk av åpen ild
  • Telting
  • Henlegging av hageavfall
  • Motorisert ferdsel uten gyldig dispensasjon

Brudd på reglene kan medføre anmeldelse og/eller bortvisning fra området.

Stikart over Bøkeskogen

 

Phytophthora i Bøkeskogen

I Norge er det funnet to typer av Phytophthora som har angrepet bøk. Den ene er nåpåvist i Bøkeskogen i Larvik.

Student Kari H. Telfer fra Nittedal studerer ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Hun skriver sin masteroppgave om sykdommen Phytophthora i Bøkeskogen. Dette er en del av et forskningsprosjekt hos Bioforsk.

Masteroppgaven med feltarbeid går ut på å kartlegge utbredelsen av Phytophthora i bøkeskogen (se etter symptomer på samtlige trær). Videre skal det tas ut prøver av barken for å være helt sikker på at det er Phytophthora som er årsak til sykdommen, samt gjøre DNA-analyser for å bestemme riktig Phyt-art. Det skal også tas ut prøver av jorda og av Farris for å avdekke eventuell fare for smittespredning.

 

Prøvetaking i Bøkeskogen bilde: Venke Talgø (Bioforsk)

Bioforsk har utarbeidet en informasjons og atferds plakat i forhold til Phytophthoraen som nå er oppdaget i Bøkeskogen. Denne er satt opp ved to innfartsveier til Bøkeskogen.

Informasjonsplakat