Bofellesskap

Opphold i bofellesskapet er et tilbud for personer med demens som har behov for et mindre bomiljø.

Hensikten med oppholdet er tettere oppfølging for at beboeren skal oppleve trygghet og å opprettholde/forbedre funksjonsnivået. Det blir lagt vekt på adferd som: uro, vandring, aggresjon, sterk forvirring, isolasjonstendenser eller at beboeren utsettes for mobbing pga sin adferd.

Det vil fortløpende bli gjort vurderinger om opphold i bofellesskap er riktig tilbud til brukeren. Evt endring av tilstand kan gjøre flytting nødvendig.

Gateadressen avgjør hvor henvendelser om bofellesskapsopphold skal gjøres.

Beboerne i bofellesskapet betaler husleie og fellesutgifter etter satser vedtatt av kommunestyret.