Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Det er viktig med en god og helhetlig forvaltning for å sikre bærekraftig bruk og vern av naturen vår.

I 2009 ble naturvernloven, deler av vilt og lakse- og innlandsfiskeloven erstattet av naturmangfoldsloven. Denne skal ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte. Naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen og er den mest sentrale loven innen naturforvaltning.

Arealendringer, forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter er de fem store globale truslene mot biologisk mangfold. I Norge er arealendring den klart viktigste negative påvirkningsfaktoren for truede og nær truede arter. Arealendringer er også den klart største påvirkningsfaktoren for naturtyper, både i forhold til areal og tilstand.