Vannforvaltning

Vannforskriften - Sammen for et godt vannmiljø

Ferskvann er en begrenset og sårbar ressurs som er avgjørende for å opprettholde liv, utvikling og miljø. Globalt er det mangel på rent drikkevann og konflikt om vannressursser. Kystvann har problemer med forurensing, næringssalter og forurensede sedimenter.

Vi har mye vann i Norge og alle er opptatt av vann:

Drikkevann

Fiske og friluftsliv

Badevann

Nedbør og flom

Næringsinteresser

Vannkraft

Fiske og oppdrett

Gjennom vannforskriften er det lagt til rette for at en skal ivareta våre vannforekomster ved å "sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene"

I hele Norge utarbeides det nå vannforvaltningsplaner etter vannforskriften. Hovedformålet er å sikre god miljøtilstand, og om nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.

Forskriften har som mål at en i alle vannforekomster minst skal

opprettholde eller oppnå "god tilstand" eller "godt potensial" i tråd med

nærmere angitte kriterier.

Vi ser at utfordringene våre særlig er forurensing fra landbruk og separate avløp – samt noe forurensede sedimenter i sjø .Her vil det utarbeides tiltaksplaner for å bedre forholdene til god miljøtilstand.

Nærmere informasjon om arbeidet med vannforskriften kan du finne på Hovedsiden - Vannportalen. Her ligger det mye informasjon om arbeidet med vannforvaltning. Som generell innføring i arbeidet viser vi til brosjyren Med godt vannmiljø som felles mål.

Norge er inndelt i flere vannområder . I Larvik skal det utarbeides forvaltningsplaner for :

Numedalslågen,Siljan- Farris vassdraget,Skien-GrenlandsfjordeneKysten Horten- Larvik.

Informasjon om arbeidet i vår region - Vest-Viken - og vannområdene i Larvik.

Vannforvaltning vannforskrift.