Slamrenovasjon

Alle septiktanker, slamavskiller og tette tanker skal tømmes etter gitt intervall. Intervallet er fastsatt i lokal forskrift.

Lovverk: Forskrift for tømming av slammavskillere i larvik kommune.

Larvik kommune har kontrakt med firmaet Septik & Miljøservice for tømming av septiktanker, slamavskiller og tette tanker etter forskriften over.

Slamrenovasjon vinteren 

Larvik kommune ved Kommunalteknikk ønsker å informere om at det i perioden desember til april vil foregå tømming av septiktanker/slamavskillere/tette tanker i følgende områder:

2014/2015 og 2016/2017

 • Tjølling
 • Vollen
 • Halsen
 • Rekkevik
 • Nanset Øst
 • Hovedbyen

 2015/2016 og 2017/2018

 • Torstrand
 • Byskogen

Dette innebærer at abonnenter til ordningen i disse områdene allerede nå bør gjøre følgende tiltak:

 1. Gjør deg kjent med hvor ditt anlegg er plassert på eiendommen
 2. Marker kumlokk på anlegget med en pinne eller lignende slik at det er enkelt å lokalisere anlegget selv om det kommer snø
 3. Dersom lokket ligger nedgravd, spa vekk jord og grus som ligger over lokket før snø og tele kommer – lokket må ligge ”fritt”
 4. Unngå å legge store mengder snø over anlegget i perioden frem mot tømming

Varsel om tømming sendes ut ca. 1 uke før tømming starter opp i det aktuelle området. Abonnenten skal, etter slik varsling, sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig og at kumlokk er fritt for snø, is, jord etc.

Dersom du har behov for hjelp til å grave fram tank, kan følgende kontaktes:

 • Arbeid og kvalifisering (AoK) ved Dag Einar Bjerke, tlf.: 982 31 034

Vi gjør oppmerksom på at disse tjenestene vil bli fakturert deg som abonnent direkte fra den du evt. gjør en avtale med. Disse kostnadene inngår ikke som en del av det årlige gebyret for tømming og kontroll av anlegget.

For mer informasjon om dine plikter og rettigheter som abonnent til denne ordningen, se Forskrift for tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og for slamgebyr (kloakkavgift) med tilhørende gebyrregulativ, Larvik kommune, Vestfold.

For en nærmere oversikt over hvilke gater som blir berørt, se liste over Gater med tømming i vintermånedene 2013 og 2014. Link til gatelista