Energibrønn – bergvarmeanlegg

Energibrønn – bergvarmeanlegg – forholdet til plan-og byningsloven og registeringsplikt.

Etter dagens lov- og regelverk kreves det ingen forhåndsgodkjennelse etter plan- og bygningsloven, verken for å bore etter grunnvann eller bore energibrønn fra egen tomt. Det er altså i prinsippet fritt frem for den enkelte grunneier å bore energibrønn. Det er allikevel en del ansvar som påhviler tiltakshaver: Et vilkår er at tiltaket ikke medfører ulempe eller fare for omgivelsene. Ved etablering av brønner av alle typer må tiltakshaver forsikre seg om at tiltaket ikke kommer i konflikt med annen infrastruktur som veitunneler, togtunneler, vann- og avløpsrør, innebygde elveløp, diverse strøm-, tele- og fjernvarmekabler, energibrønner osv. Tiltakshaver må også forsikre seg om at tiltaket ikke er i strid med overordnede planer eller reguleringsplaner eller berører hensynssoner for for eksempel fremtidige traseer for veitunnel osv.

Husk at dersom boligen din er verneverdig e.l. gjelder det egne regler.

Installasjoner og eventuelt overbygg til brønner vil kunne være søknadspliktige
konstruksjoner/anlegg. Større anlegg med vannledninger til flere bygninger/fritidsbygninger kan i enkelte tilfeller være søknadspliktige konstruksjoner eller anlegg.

Ordningen med registrering av bora brønner forvaltes av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Borebrønner omfattes av rapporteringsplikt til NGU, jf. forskrift av 19. november 1996 nr. 1066 (forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser):

Innrapportering og etterrapportering av brønnboringer og grunnvannsundersøkelser (grunnvanninorge.no)

Håndtering av slamholdig vann fra boring av energibrønner

Noen føringer med utgangspunkt i forurensningsloven:

Utslipp av boreslam til vassdrag kan skade akvatiske organismer, herunder fisk og bunndyr.  En risikovurdering av et slikt utslipp i forhold til ytre miljø vurderes derfor som viktig. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for å sikre at vassdrag og sjø ikke blir skadelidende av partikkelforurensning fra anleggsarbeidet. Tiltakshaver har plikt til å innrette seg slik at forurensning unngås.

Boreslam er næringsavfall og skal behandles som det. Forurensningslovens § 32 er dermed relevant i forbindelse med håndtering av boreslammet. Om det også er å regne som farlig avfall avgjøres av f. eks. innhold av olje samt en vurdering av innholdet av enkelte aromatiske komponenter. Det er Fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i saker som omhandler utslipp fra anleggsvirksomhet.

En kommunal tillatelse til å slippe anleggsvann inn på det kommunale avløpsanlegget medfører ikke uten videre at dette ikke rammes av forurensningsloven. Dette må, der det er tvil fra tiltakshaver, avklares med Fylkesmannen i Vestfold.

Påslipp av renset anleggsvann/boringsvann til kommunalt ledningsnett må i Larvik kommune avklares og godkjennes av Kommunalteknikk forvaltning. Det må søkes om påslippstillatelse til kommunalt ledningsnett og det må i denne dokumenteres at anleggsvannet er renset. Søknaden skal også vedlegges uttalelse fra fylkesmannen. Et påslipp av forurenset anleggsvann/boringsvann eller renset anleggsvann/boringsvann med høyt innhold av suspendert tørrstoff vil ikke aksepteres.

Andre aktuelle lenker

Bore en brønn (grunnvanninorge.no)

Grunnvarme (ngu.no)

Grunnvarme og energilagring. Hvordan virker det? (fornybar.no)

§ 20-1 - Unntak fra søknadsplikt for etablering av drikkevanns- og energibrønner (regjeringen.no)

§ 29-4 Spørsmål om avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 gjelder for rørledninger under bakkenivå og horisontalt borehull, og om disse tiltakene vil være i strid med plan- og bygningsloven § 1-8 (regjeringen.no)