Avløp

Vann som vi bruker når vi vasker oss, dusjer eller går på toalettet (spillvann) skal følge kretsløpet og føres tilbake til naturen igjen. Før naturen kan motta vannet og vi skal kunne bruke det om igjen, må det renses.

Avløpsvann er en samlebetegnelse på ulike typer vann:

Spillvann er vann fra toalett, dusj, vasker, vaskemaskiner og innvendige sluk (kloakk)

Overvann er vann fra tak, dreneringer, gårdsplasser, veier, etc.

Vi kaller det også avløpsvann dersom spillvann og overvann er blandet sammen.

En utfordring er at mye av ledningsnettet er gammelt og ikke separert. Dette betyr at det kommer regnvann inn i avløpssystemene og blandes med spillvann (kloakk). Med dette øker vannmengdene betraktelig i regnværsperioder og ved snøsmelting. Det er flere ulemper med å blande spillvann (kloakk) og regnvann:

  • Fare for at avløpsledningene ikke holder unna. Dette kan medføre at avløpsvann flommer inn i f.eks. kjellere.
  • Begrenset kapasitet for avløpsledninger kan også medføre at noe forurenset avløpsvann må slippes ut i bekker, elver etc. via overløp.
  • Mer avløpsvann enn nødvendig må pumpes og renses. Dette krever ekstra energi og kjemikalier.