Bostøtte i omsorgsbolig

Bostøtte i omsorgsbolig er en støtteordning etablert av Larvik kommune.

Støtte til dekning av boutgifter i omsorgsbolig er behovsprøvd, og omfatter:
a) Husstander i omsorgsbolig som ikke har tilstrekkelig egen økonomi til å ivareta sine boutgifter.

b) Personer som er uføretrygdet før fylte 26 år og er tildelt bolig av Larvik kommune.

De som kommer inn under ordningen er sikret å ha 1G (grunnbeløpet i folketrygden) til livsopphold etter at boutgifter er betalt, forutsatt at de har en formue under 100 000 kr. Med boutgifter menes husleie (evt. utgifter til boliglån), strøm og innboforsikring.

Det forutsettes at Husbankens bostøtteordning nyttes fullt ut.

Søknadsskjema

Søknad om kommunal bostøtte i omsorgsbolig