Tilskudd til etablering

Boligkontoret behandler søknader om boligtilskudd. Tilskuddet gis ofte i forbindelse med at det innvilges Startlån.

Boligtilskudd til etablering skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet.
Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt økonomisk behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

Hvor mye boligtilskudd som blir gitt avhenger av boligbehovet, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.