Barneverntjenesten

Barneverntjenesten oppgave er, jft Lov om barneverntjenester av 17 juli 1992

 • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
 • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Arbeidsoppgaver:

 • Barneverntjenesten arbeider aktivt sammen med andre tjenester i kommunen for å sikre barn og unge gode levekår, gjennom nettverk og nærmiljøarbeid.
 • Barneverntjenesten treffer du også i familiesenterne i kommunen.
 • Har du bekymring vedrørende barn og unge kan du ta kontakt med barneverntjenestens mottak.
 • Innen 1 uke foretas en gjennomgang hvor det avgjøres hvorvidt det skal gjennomføres en undersøkelse. Undersøkelsen kan ta inntil 3 måneder
 • I samarbeid med foreldre lages eventuelt individuelle vedtak om hjelp/støtte
 • Ved alvorlig omsorgssvikt kan barnevernet reise sak vedr. omsorgssovertakelse. Fylkesnemnda fatter endelig beslutning i slike saker
 • Ved alvorlig adferdsavvik kan barnevernet foreslå tvangstiltak, dette avgjøes av fylkenemnda.

Frister innenfor barneverntjenestens arbeid:

Tidsfristene har som mål å sikre at barn og ungdom som er i behov av hjelp og omsorg får det. De bidrar videre til å sikre barnet/ungdommens og foreldrenes rettssikkerhet.

 • Gjennomgang av bekymringsmelding: 1 uke
 • Gjennomføring av undersøkelse: 3 måneder, i spesielle tilfeller 6 måneder.

 Link til lover

Lov om barneverntjenester
Lov om barn og foreldre
Lov om adopsjon

 

Barnevernleder:  Øystein Pedersen 
Telefon: 33 17 10 00
Telefax: 33 17 19 56
Epost:

barneverntjenesten@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530