Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

Hvem kan få tjenesten

  • Barn
  • Ungdom opp til 16 år (grunnskolealder)
  • Foreldre, foresatte til barn og unge
  • Voksne med spesielle behov

Tjenestetilbud

  • Sakkyndig vurdering i forhold til behov for spesialundervisning.
  • Direkte hjelp i form av samtaler, råd og veiledning. 
  • Veiledning til foreldregrupper, ansatte i barnehager og skoler i ulike spørsmål som angårbarns utvikling, opplæring og rettigheter.
  • Råd og veiledning i forhold til barn og unge med sammensatte lærevansker,   fagvansker, kommunikasjonsvansker og sosiale/emosjonelle
    vansker.