Familiesenter

Familiesenter er en møteplass i nærmiljøet for barn, unge og deres foreldre.

Familiesenter brosjyreI familiesenteret kan du få en uforpliktende samtale med en fagperson som har kunnskap om det du ønsker å få bistand til. Dersom du ønsker innspill fra flere faggrupper, kan familiesenteret tilby felles samtale med to eller tre fagpersoner.

Familiesentrene kan tilby ulike former for foreldrerådgivning, gruppetilbud og temakvelder. Vi driver foreldreveiledningsprogrammer og foreldrekurs, men gir også individuell veiledning om håndtering av vanskelig atferd, vanskelige følelser og håndtering av oppdragelse, grensesetting og trening og stimulering av barn.

Dersom det dreier seg om en sammensatt problemstilling vil vi anbefale å be om en konsultasjon med familiesenter-rådet.

Hva inneholder et Familiesenter?

Helsestasjon
Helsestasjonen skal bidra til å fremme folkehelse og trivsel — og forebygge sykdom.
Helsesøster foretar undersøkelser og vaksiner, samt driver rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos barn og foreldre. Også lege og fysioterapeut er fast tilknyttet helsestasjonen.

Åpen barnehage
Åpen barnehage er en møteplass i nærmiljøet hvor foreldre og barn er sammen i barnehagen.
Tilbudet er gratis og åpent for alle foreldre med førskolebarn (0-6 år).

Mødregrupper/Trygg Start-grupper og andre gruppetilbud
Grupper for gravide, spedbarnsmødre og faste grupper over lengre tid. Målet er å gi økt kunnskap om barn, oppdragelse og samspill, og sosial støtte gjennom utvidet nettverk og vennekrets.

Psykologtjenester
Psykologene tilbyr hjelp med psykiske eller sosiale vansker hos barn, knyttet til familieliv og fritid. De driver også rådgiving og veiledning knyttet til oppdragelse og samspill.

Familiesenter-rådet
Familiesenter-rådet er et tilbud for familier som har et problem av sammensatt karakter; når familien opplever at veien videre er ukjent. Det kan være at en ikke forstår hva problemet dreier seg om eller lurer på hvordan det bør håndteres. I denne situasjonen benyttes et tverrfaglig, reflekterende, team for å belyse saken fra flere sider.

Fysioterapitjenester
Fysioterapeutene har deltar i forebyggende og helsefremmende tiltak ved helsestasjoner og i skoler. I tillegg gir de hjelp til barn og unge med funksjonshemming eller funksjonsproblemer.

Jordmor
Jordmor skal bidra til at svangerskap, fødsel og barseltid blir en god prosess med vekst og modning, og en positiv opplevelse som gir ringvirkninger for barn og foreldre.

Home-Start Familiekontakten Larvik
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Familien selv definerer hva de trenger støtte til.

Faglig kompetanse tilgjengelig:

  • Helsesøster
  • Fysioterapeut
  • Psykolog
  • Lege
  • Spesialpedagog/pedagog
  • Sosionom/barnevernspedagog
  • Vernepleier


Andre fagfolk i familiesentrene

 I tillegg er Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Barnevernstjenesten, Nav og Omsorgstjenesten for funksjonshemmede til stede i familiesenteret jevnlig.

Kontakt ditt nærmeste familiesenter for å få vite når de ulike fagpersonene er tilgjengelige.