Fagutdanning for omsorgssektoren

Gjensidig utvikling mot TOPP i omsorgstjenesten - en intern utdanning til helsefagarbeider. En yrkesfaglig utdanning for deg som har variert og over 1 års praksis fra omsorgstjenester

T = Teoretisk kunnskap
O  = Opplæring
P = Praksisnær utdanning
P = Perspektiv - (med større sannsynlighet for større, faste stillinger)
  

  

TOPP i omsorgstjenestene i Larvik kommune er en offentlig godkjent, intern utdanning som kan føre fram til fagbrev som helsefagarbeider.

TOPP i omsorgstjenesten er en teoretisk og praksisnær utdanning hvor du kan gå hele veien fram til fagbrev, eller stoppe underveis og få bekreftelse på de kunnskapene du har tilegnet deg.

1 år teoriundervisning 2 dager pr. uke
a) Praktisk, muntlig eksamen
b) Vurdering om VG3-eksamen kan tas direkte, dvs. for kandidater med praksis i 100 % stilling (variert praksis) i 5 år eller mer, kan dokumenteres.

10 mnd. veiledet praksistid (læretid) 3 dager pr. uke + 4 timers skole pr. uke for elevene innunder pkt. a).
c) 5 mnd. hjemmebaserte tjenester
d) 5 mnd. institusjon

Ferier er ikke medberegnet og kommer i tillegg til 10 mnd.


Målgruppe
For ansatte, vikarer og ringevikarer med praksis fra omsorgstjenestene i Larvik kommune.

 • ufaglærte med fast stilling i Larvik kommune
 • ufaglært som benyttes som "ringevikar" evnt har vikaravtale
 • ufaglærte som ønsker å jobbe innenfor aktuell sektor
  Ufaglærte = personer med eller uten videregående skole, men med bestått norsk grunnskoleeksamen
 • personer med praktisk erfaring fra ulike yrker og har liten utdanning (skole) utover grunnskole
 • personer med skolegang fra annet land
 • 25 år eller eldre

Hvor kan du jobbe som helsefagarbeider?

 • Omsorgstjenester
  - sykehjem
  - hjemmebaserte tjenester
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Sykehus
 • Dagsenter
 • Med barn og unge funksjonshemmede
 • Psykisk helsevern
 • Spesialisthelsetjenester
 • Spesialenheter for demente
 • Rusmiddelomsorg
 • Legekontor

Kostnader
Larvik kommune betaler utgiftene til den teoretiske utdanningen.
Larvik kommune dekker utgiftene til litteratur.
Larvik kommune tilrettelegger for nødvendig praksis
 
Du må betale for skrivemateriell.

Hvordan søke om plass?
Dersom du allerede jobber fast eller benyttes som vikar innenfor omsorgstjenestene i Larvik kommune eller DNAS (Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn), tar du kontakt med din nærmeste leder og melder din interesse.

 • Din nærmeste leder melder deg inn til ansvarlig for utdanningen i Larvik Kommune.
 • Kartleggingssamtale gjennomføres med den ansvarlige for utdanningen
 • Vitnemål fra tidligere skolegang må tas med.

Når inntaket er klart, vil samtlige elever kartlegges i forhold til behov for forberedende undervisning (data, norsk muntlig og/eller skriftlig, studieteknikk og matematikk).
Larvik læringssenter ved Voksenopplæringa står for både kartlegging og eventuell undervisning.
Oppstart ca. 4 mnd. før oppstarten av undervisningen til helsefagarbeider


Tider

Kartleggingssamtaler med ansvarlig for utdanningen i Larvik Kommune mai – juni
Informasjon om inntak slutten av juni – midt i juli
Kartlegging i regi av Larvik læringssenter v/Voksenopplæringa september
Forberedende undervisning september – desember, med mulighet for forlengelse.
Oppstart fagutdanningen
Ansvarlig: Sandefjord videregående skole , Helse/sosialfag og Voksenopplæring
januar
Eksamen

 desember,
(obs. andre tider for eksamen hvis du kvalifiserer til kravene beskrevet under pkt. 1 b).

Husk på at!

 • dersom du ikke fullfører alle emnene i utdanningen, vil du uansett kunne få bekreftelse på de kunnskapene du har tilegnet deg.
 • undervisningen foregår i Larvik
 • praksisdelen av utdanningen foregår i Larvik sammen med veileder / fadder og med tett oppfølging fra skolen
 • teori og praksis skal være tett knyttet sammen