Nyttige sider

Avfall Sky
Er det farlig? - . På denne siden finner du en oversikt over de mest helse- og miljøskadelige stoffene en finner i vanlige forbruksprodukter. Miljøstatus - Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Regelhjelpen.no - Regelhjelp.no kan gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket. Her kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje.
Norske utslipp - Her finner du oppdatert informasjon om utslipp, produksjonsmengder og avfall for de største forurensningskildene i Norge, både bedriftspesifikke og diffuse kilder. Produktinformasjonsbanken - Produktinformasjonsbanken (PIB) er et offentlig nettsted for effektiv utveksling av kjemikalieinformasjon om kjemiske produkter på det norske markedet. Luftkvalitet.info - Overvåkning og varsling av luftkvaliteten er et systematisk arbeid for å verne om folks helse. Nettstedet Luftkvalitet.info presenterer viktig nasjonal informasjon om luftkvalitet.
Hjorteviltregisteret - . I Hjorteviltregisteret er det blant annet mulighet for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner, utskrift av fellingstillatelser og utskrift av fellingsrapporter. Naturbase - Naturbase gir deg kartfesta informasjon om utvalgte natur- og friluftslivsområde. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv. Miljøverndepartementet - Miljøverndepartementets ansvarsområder er delt inn i følgende miljøpolitiske områder: bevaring av naturens mangfold og friluftsliv, bevaring og bruk av kulturminner, rent hav og vann og et giftfritt samfunn, et stabilt klima og ren luft.

 

Nyheter fra miljødirektoratet

 • Åpner for lisensfelling av to bjørner

  Færre påviste bjørner, færre påviste skader og en bjørnebestand som ligger langt under det norske bestandsmålet, gjør at Miljødirektoratet åpner for en begrenset kvote i årets lisensfelling av bjørn. 

 • Oppdaterte veiledere for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger (CLP)

  ECHA har nylig publisert oppdaterte versjoner av veilederen for bruk av kriteriene i CLP og veilederen for merking og emballering. Oppdateringene gjelder hovedsakelig endringer i 8. ATP til CLP. De viktigste endringene er forbedringer i kriteriene for klassifisering i flere av fareklassene og endringer i ordlyd, rekkefølge og kriterier for bruk av flere av sikkerhetssetningene. 8. ATP har trådt...

 • Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

  Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2018 er 15. oktober.

 • Nye regler om innførsel av reptilarter fra 15.august

  19 arter av slanger, øgler og skilpadder unntas fra krav om tillatelse til innførsel etter forskrift om fremmede organismer fra og med 15. august. Flere av disse artene vil fortsatt kreve tillatelse etter regelverket om handel med trua arter (CITES).

 • Foreslår harmonisert klassifisering for flere stoffer

  Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 4. september 2017.