Logopedtjeneste

Logopeder er spesialpedagoger med kompetanse på språk, språkoppbygging og vansker knyttet til dette.

Formål med tjenesten

Opptrening av nedsatt kommunikasjonsevne. (§4A2)

Hvem kan få logoped

Afasi
Slagrammede og personer med skader etter sykdom og ulykke kan få afasi når skaden rammer språkområdet i hjernen.
Afasi kan føre til vansker med å forstå tale, snakke, lese og skrive. Skade eller sykdom i hjernen kan også gi uttalevansker.

Stemmevansker
Stemmevansker kan føre til hes stemme, svak stemme eller at stemmen forsvinner.

Taleflytvansker
Stamming som kan være gjentakelser, forlengelser og/eller blokkeringer av lyder.
Løpsk tale kan være hurtig taletempo og/eller "uryddig" språk.

Artikulasjonsvansker eller uttalevanske
Artikulasjonsvansker er vansker med å si ord tydelig eller slik det forventes. Det kan være vanskelig å si enkelte språklyder eller munn, svelg og hals har nedsatt funksjon.

Nye regler etter 01.01.2017

Bortfall av krav til vedtak fra kommunen før det gis stønad etter folketrygdloven

Fra 1.1.2017 kan logopeder/audiopedagoger starte behandling og sende oppgjør til Helfo på bakgrunn av henvisning fra lege uten at det foreligger vedtak i kommunen først. Helfo kan gi stønad når vilkårene etter folketrygdloven er oppfylt uavhengig av om rettigheten etter opplæringsloven er prøvd først.

Helfo vil sørge for nødvendige endringer i rundskriv, blanketter og informasjon på www.helsenorge.no og www.helfo.no innen 1. januar 2017.

Spørsmål om de skisserte endringene i rutiner kan rettes til Helfo på 815 70 070 eller på post@helfo.no.

Praktisk opplysning

Hvis du trenger hjelp til noe av det som er nevnt over kan du få det gjennom henvisning fra fastlegen din, nevrolog eller øre-, nese-, halsspesialist. Tilbudet er gratis og gis individuelt eller i gruppe.

Saksbehandling

Henvisningene behandles fortløpende. Du får svar senest innen 3 uker. Da vil du få en samtale med logopeden. Ditt behov vurderes og på bakgrunn av vurderingen, skriver du en søknad om timer (søknadsskjema).

Klageadgang

Informasjon om klageadgang finner du i vedtaket ditt.

Kommunen er ansvarleg for logopedtilbod som er heimla i enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er berre der behovet for logoped kjem av sjukdom, skade eller lyte, og søkjaren ikkje har logopedhjelp som del av spesialundervisninga, at sakene skal sendast til NAV HELFO.