NAFO-skole

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: “Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″.

Larvik læringssenter er fokusvirksomhet for NAFO.

Etter strategiplanperiodens utløp arbeider NAFO med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Vox. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Med fokusvirksomhet menes en virksomhet:

• som er kommet langt i det flerkulturelle arbeidet
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldsperspektiv
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

Vi er stolte av å være en fokusskole for NAFO!

NAFO logo