Språkpraksis

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen, tilbyr norskopplæring til innvandrere og flyktninger i Larvik kommune for at de skal kvalifiseres til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Deltakerne ved norskopplæringen er en allsidig gruppe, med svært ulik bakgrunn og livserfaring. Felles for dem er at de ønsker å komme ut i arbeid og integreres i det norske arbeids- og samfunnslivet.

Språkpraksis - en metode for å lære norsk

Norskskolen ser det som viktig at deltakerne kan komme ut for å praktisere det norske språketsom de lærer på skolen. Mange deltakere viser fremgang i muntlige ferdigheter og forståelseav arbeidslivet etter endt praksis. Samtidig øker det deltakernes motivasjon for å lære mer norsk. For deltakernes læringsprosess er det viktig å treffe norske kollegaer på en arbeidsplass. Derfor inngår vi avtaler med arbeidsplasser om utplassering i en språkpraksis.

Hva er en språkpraksis?

En språkpraksis er en viktig del av norskundervisningen. Det innebærer at en deltaker fra Norskskolen har praksis i en virksomhet i en avtalt periode. Hensikten med språkpraksis er at deltakeren skal få språktrening i et reelt språkmiljø, få innblikk i et mulig fremtidig yrke og innsikt i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det er også viktig at deltakeren blir gjort kjent med de skrevne og uskrevne reglene på en arbeidsplass.

Hva kan forventes av muntlige ferdigheter?

Europarådets avdeling for moderne språk utviklet i 2001 det felles europeiske rammeverket for språk sombeskriver ulike språknivåer fra et elementært (A) til et selvstendig (B) til et avansert nivå (C).

En deltakers muntlige ferdigheter kan deles inn i ulike språklige nivå:

A1 (basisnivå)
Deltakeren kan forstå og snakke om svært hverdagslige ting (for eksempel om mat, klær, vær ogdagligdagse aktiviteter). I en samtale kan han/hun stille enkle spørsmål og svare med enkeltord.Samtalepartneren bør snakke langsomt og tydelig og være innstilt på å hjelpe. Morsmålet erfortsatt tydelig på dette nivået, og derfor kan det være vanskelig å forstå alt som sies.

A2 (underveisnivå)
Deltakeren kan forstå og uttrykke seg enkelt om temaer som handler om egen person, familie ogarbeid. Samtalepartneren bør snakke langsomt og hjelpe til. En person på A2-nivå kan stort settgjøre seg forstått, selv om han/hun fortsatt gjør feil. Mange blir lenge på dette nivået. Nordmennsom har lært tysk, fransk eller spansk på skolen i Norge, er ofte på dette nivået i disse fremmedspråkene.

B1 (selvstendig nivå)
Deltakeren kan forstå og uttrykke seg sammenhengende om kjente emner (for eksempelsamfunnsaktuelle tema) og ulike tema han/hun er interessert i. De kan delta uforberedt i ulikesamtalesituasjoner når samtalepartneren snakker tydelig. En person på B1-nivå kan begrunneegne synspunkt og fortelle selvstendig om erfaringer, hendelser, ønsker og planer. I Norge erdet mange som snakker engelsk på B1-nivå.

B2 (oversiktsnivå)
B2 er et høyt språklig nivå. Det er lett å forstå det som blir sagt av en språkbruker på B2-nivå. Han/hun tilpasser seg i samtalen og retter på seg selv hvis han/hun gjør språklige feil. På B2 skalman kunne uttrykke synspunkter og utdype/underbygge dem på en lett forståelig måte. Som tilhører må vi akseptere et aksentpreget språk, på samme måte som vi godtar norske dialekter. Det er stor grad av variasjon ispråket til en person på nivå B2.

Oppfølging
Kontaktlærer ved Norskskolen har ansvaret for den pedagogiske delen av språkpraksis, og vil jevnlig komme på besøk på arbeidsplassen. Læringen som skjer på arbeidsplassen integreres i klasseromsundervisningen. Det kreves ingen faste møte- og avtaletider, kun at vi får komme på besøk uten å forstyrreden daglige driften. Det kreves ingen rapportering for språkpraksisplassen.

Kompetanseheving
Norskskolen tilbyr veiledning og kurs i ferkulturell forståelse, interkulturell kommunikasjonog andre relevante temaer knyttet opp mot mangfold på arbeidsplassen. Dette er kostnadfritttil de som tar imot deltakere i språkpraksis.