NAFO - skole

Larvik læringssenter avdeling Norskskolen, Voksenopplæringa, Kombinasjonsklassen, Thor Heyerdahl barnehage og Verdensmester'n er utpekt til å være Fokusskole for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Nafo

 

Skolen er også besøksskole for kolleger ved andre skoler, og vi bidrar med spredning av kompetanse i ulike landsarrangementer som fokuserer på det flerkulturelle.

  • Hva er NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)?
  • NAFO er et nasjonalt senter for flerkulturell opplæring som bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra.
  • NAFO arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap
  • NAFO bistår virksomhetsenheter på alle nivåer i å utvikle gode modeller for opplæring, som ivaretar de minoritetsspråkliges behov for tilrettelegging og både minoritets- og majoritetsspråkliges muligheter til å delta i det flerkulturelle fellesskapet.
    Fokusvirksomheter utpekes av fylkesmannens utdanningsavdeling.

Med fokusvirksomhet menes en barnehage, skole eller voksenopplæringsinstitusjon som:

  • er kommet langt i arbeidet med å være en flerkuturell skole der personalet, inklusive ledelsen, ser dette perspektivet som sentralt
  • er villig til å bruke tid på kompetanseoppbygging på feltet både internt og utadrettet
  • kan skape nettverk med andre virksomheter og er villig til å være et godt eksempel.