Om oss

Larvik læringssenter er organisert med 4 avdelinger:

Voksenopplæringa og Kombinasjonsklassen, Norskskolen og Verket.

Larvik Læringssenter gir opplæring i samsvar med lover og forskrifter til nyankomne flyktninger og innvandrere(Voksene) og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom og skade. I tillegg gis det et lavterskel aktivitetstilbud til personer som ikke fanges opp av det ordinære tiltaksapparatet.

I Larvik kommune har vi i flere år organisert innsatsen overfor innvandrere i ulike mottaksfaser i en egen resultatenhet. Dette for å sikre nødvendig spisskompetanse den første tida en innvandrer evt. med familie kommer til kommunen. Fokusområdene har vært norskopplæring og voksenopplæring. LLS skal bidra til at den enkelte etter en mottaksfase er bedre rustet til å delta på de ordinære arenaer innenfor utdanning og arbeid. Mange av innvandrerne har familie. Koordinering av innsats overfor familier i mottaksfasen er en avgjørende faktor.

Larvik læringssenter har også ansvar for Verket, et lavterskeltilbud og aktivitetstilbud for personer som ikke kanaliseres inn i NAV sitt tiltaksapparat. I tillegg er Verket et supplement til behandlingstiltak f.eks. innen psykiatri. Mange av Verkets medlemmer er innvandrere.