FlexID

Bevisstgjøre barn og unge med flerkulturell oppvekst i Norge.

Flexid

Flexid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommene til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon, med fokus på identitet, ferdigheter, ressurser og utfordringer. Navnet henspeiler på det å ha en fleksibel identitet.

I media
En artikkel om FlexID fra Fokus, fagbladet for politiets kriminalitetsforebyggende forum

HVEM KAN FÅ DENNE TJENESTEN

 • Ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider.

TJENESTENS INNHOLD
Flexid går over to skoleår, med overnattingstur (separat for jenter og gutter) og tre dagssamlinger hvert år. Temaprogresjonen er som følger:

1. år: Identitet – film, sirkeloppgave
Identitet - Third culture child
Du – ressurs og brobygger
Flytteprosessen
Fordommer og rasisme
Jenter og gutter 1

2. år: Egen historie
Typisk norsk
Språk og konflikter
Stor og liten sak
Konfliktløsning
Jenter og gutter 2

Kursbevis: For hver gjennomført kursrekke gis det et kursbevis. Dette viser hvilke temaer og hvilket omfang kursene har. Kursbeviset kan legges ved jobbsøknader og kan åpne for muligheter i arbeidssammenheng.

Lederkurs for ungdom:
Deltakere som har gjennomført begge kursrekkene, får tilbud om å delta på lederkurs og bli brukt som hjelpeleder ved senere kurssamlinger. Hjelpelederrollen innebærer blant annet å ha et sosialt ansvar for at ingen føler seg utenfor, at alle skal delta i undervisningen med gruppearbeid og rollespill, samt noe tolking når det er nødvendig.

Lederkurset gir:

 • En innføring i rollen som leder.
 • En dypere gjennomgang av temaene i Flexidkurset.
 • Presentasjonsteknikk/framføring.
 • Innføring i sosial ferdighetstrening og reflekson i forhold til moralske dilemmaer gjennom rollespill av egne erfaringer i hverdagslivet.
 • Praksis som hjelpeledere på kurssamlinger.
 • Muligheter for deltakelse som ledere på relevante eksterne kurs/samlinger.
 • Attest for gjennomført kurs og praksis som leder.

MÅLSETTING:

 • Være et forebyggende tiltak for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og gjengdannelse som følge av mangelfull integrering og opplevelse av rotløshet og mangelfull tilhørighet.
 • Gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med utfordringene de møter.
 • Å bevisstgjøre og gi trygghet på flerkulturell identitet, personlige ressurser og kompetansen som det å vokse opp med flere kulturer gir.
 • Bevisstgjøre de utfordringer som det å være minoritet kan gi, og gi trygghet på å møte og takle disse.
 • Bevisstgjøre og skape forståelse for hva som skjer når familien bytter land.
 • Bidra til økt forståelse for foreldrenes situasjon.
 • Bevisstgjøre mulighetene som "brobyggere."
 • Konfliktløsning.
 • Styrke selvbilde og gi verktøy og strategier til å møte og mestre hverdagen.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Informasjon om dette tilbudet får du ved å henvende deg til Larvik Læringssenter ved:

Kjell Østby
Tlf: 98231266
Fagkonsulent

Heidi Reif
Tlf: 98231117
Fagkonsulent