Nye byggeregler fra 1. juli 2015

Regjeringen har varslet at det skal bli enklere å bygge. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter har vært ute til høring og 1. juli 2015 trer de nye reglene i kraft.

Endringene innebærer at man kan bygge en rekke tiltak selv uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Mer informasjon om endringene og hva som unntas fra søknadsplikt fra 1. juli finner du her:

http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

Larvik kommune vil særlig gjøre oppmerksom på følgende:

  • Husk å sjekke gjeldende regler for din eiendom. Planformål og bestemmelser kan sette begrensninger for hva som kan oppføres. Det kan være regulerte byggegrenser, bestemmelser om utnyttelsesgrad osv. som det er viktig å være oppmerksom på. Gjeldende planer kan du finne på kommunens kartinnsyn på nett eller ved henvendelse til servicesenteret.
  • Vær oppmerksom på at de fleste tiltakene fremdeles vil være søknadspliktige når det gjelder hytteeiendommer og innenfor 100 metersbelte i strandsonen, samt i bevaringsområder.

Selv om tiltak unntas søknadsplikt og det derfor heller ikke er krav om nabovarsling, anbefaler vi alltid å snakke med naboen før du oppfører tiltak som kan ha betydning for naboen.