Vurdering for læring

Vurdering for læring skal ha som siktemål å forbedre undervisningen, læringsmiljøet og elevens sosiale og faglige læringsutbytte. Når underveisvurdering blir brukt til å hjelpe elever videre i læringsprosessen kaller vi det ”vurdering for læring”.

Underveisvurdering har til formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Eleven skal:

  • Forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  • Få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  • Får råd om hvordan de kan forbedre seg
  • Involveres i eget læringsarbeid blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

 

Rektor har ansvar for at prinsippene blir gjennomført.
Kontaktlærer har ansvar for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.
Faglærer har ansvar for å dokumentere vurderingen for sine elever.
Lærerens undervisning og vurderingsarbeid, herunder faglige tilbakemeldinger til elevene, skal drives målrettet i forhold til læringsmålene i fagene.

Elevene skal vite læringsmålene (hva de skal kunne) i hvert enkelt fag og hvilke vurderingskriterier de blir vurdert etter.
I tillegg skal elevene på ungdomsskolen vite hva som kreves for å oppnå lav, middels og høy måloppnåelse.

Elevene skal jevnlig vurdere sitt eget og andres arbeid. De skal gis anledning til å forbedre sin kompetanse i forhold til ulike læringsmål gjennom hele utdanningen.

Elevsamtalen og foreldresamtalen er sentrale i vurderingsarbeidet og en del av tilbakemeldinger fra skolen til foreldrene.

Foreldre kan bidra med god læring ved å:

  • Legge til rette for en god arbeidsplass hjemme.
  • Oppmuntre til læring og vise interesse for skolearbeidet.
  • Ta deg tid til å se på leksene.
  • Følge med på elevenes arbeidsplan og vurderinger.
  • Snakk med barna/ungdommen om skolen og spør hva de jobber med for tiden.
  • Delta på foreldremøter og holde seg orientert via skolens hjemmeside med informasjon fra skolen.

 

Informasjonsmateriell i Oppvekst:

 

Les mer på Fug sine sider: