Elevsamtaler 8. - 10. trinn

Rektor har ansvar for at samtalene blir gjennomført.
Kontaktlærer har ansvar for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.
Faglærer har ansvar for å skrive inn bakgrunnsinformasjon og fremovermeldinger i Fronter sine elever i forkant av samtalen.

Elevsamtalen gjennomføres desember og juni (kun i desember for 10.trinn) mellom kontaktlærer og elev, og omhandler både faglige og sosiale forhold. Samtalen har en varighet på ca. 15 minutter, og inkluderer at eleven får skriftlig halvårsvurdering uten karakter i alle fag i Fronter. Elevsamtalen er en del av vurdering for læring og har sammenheng med foreldresamtalen.

I forkant av samtalen

 • Eleven får på forhånd utdelt skjema for egenvurdering.
 • Eleven vurderer egen faglige og sosiale ståsted og utvikling, fyller ut skjema og leverer til kontaktlærer.
 • Elevens faglærere har skrevet inn vurderinger og framovermeldinger i sine fag i Fronter.

Slik foregår samtalen:

 • Kontaktlærer gjennomfører en ca. 15 min. elevsamtale med hver elev.
 • Til samtalen har kontaktlærer med seg elevens egenvurdering samt tilgang til lærernes vurderinger i Fronter og faglærernes vurderinger i alle fag, orden, oppførsel og fravær som danner utgangspunktet for dialogen.
 • Samtalen tar utgangpunkt i innholdet i elevens egenvurdering og lærernes vurderinger.
 • Samtalen skal inneholde følgende:
  * Hvor er elvens ståsted, hva er målene og hvordan kan elven nå målene.
  * Hva er det viktigste eleven må gjøre videre for å øke sin kompetanse?
  * Dialog om elevens skolesituasjon og trivsel generelt, herunder orden, oppførsel og fravær.
  * Dialog om hvordan går det med målene eleven satte seg på foreldresamtalen.

Etter samtalen signerer eleven på en klasseliste (med dato) på å ha mottatt muntlig og skriftlig halvårsvurdering i alle fag, samt i orden, oppførsel og fravær. Klasselistene med elevenes signatur arkiveres i en klassemappe, og lærerne tar vare på elevenes egenvurderinger.

 

Informasjonsmateriell i Oppvekst:

 

Les mer på Fug sine sider: