Elevsamtaler 8. - 10. trinn

Rektor har ansvar for at samtalene blir gjennomført.
Kontaktlærer har ansvar for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.
 

Elevsamtalen gjennomføres innen 1. desember og 1. juni mellom kontaktlærer og elev, og omhandler både faglige og sosiale forhold. Samtalen har en varighet på ca. 15 minutter, og inkluderer at eleven får skriftlig halvårsvurdering uten karakter i alle fag. Elevsamtalen er en del av vurdering for læring og har sammenheng med foreldresamtalen.

I forkant av samtalen

 • Eleven får på forhånd utdelt skjema for egenvurdering.
 • Eleven vurderer egen faglige og sosiale ståsted og utvikling, fyller ut skjema og leverer til kontaktlærer.

Slik foregår samtalen:

 • Kontaktlærer gjennomfører en ca. 15 min. elevsamtale med hver elev.
 • Kontaktlærer og elev har samtale om utvikling av elev sette i forhold til kompetansemålene og elevens egenvurdering. I tillegg gis det tilbakemelding på orden, oppførsel og fravær.
 • Samtalen skal inneholde følgende:
  * Hvor er elevens ståsted, hva er målene og hvordan kan eleven nå målene.
  * Hva er det viktigste eleven må gjøre videre for å øke sin kompetanse?
  * Dialog om elevens skolesituasjon og trivsel generelt, herunder orden, oppførsel og fravær.
  * Dialog om hvordan går det med målene eleven satte seg på foreldresamtalen.

 

Informasjonsmateriell i Oppvekst:

 

Les mer på Fug sine sider: