Tilvalgsfag

Fremmespråk, fordypning eller arbeidslivsfag (tilvalgsfag)

I tillegg til opplæring i engelsk skal elevene ha opplæring i et fremmedspråk til, eller fordyping i engelsk, norsk eller samisk. Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller språklig fordyping, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet.

Elevene kan i første halvåret på ungdomstrinnet, gjøre omvalg i samarbeid med skolen. Når det foreligger særlige grunner, kan skoleeier godkjenne overgang på et senere tidspunkt.

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I ved hver skole. I tillegg kan det være tilbud om andre språk, også ikke-europeiske, etter samme læreplanen. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres.

Skoleeier skal tilby opplæring i språklig fordyping i minst ett av fagene norsk, engelsk eller samisk ved hver skole. Skoleeier bestemmer hvilken fordjuping elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres.

Elevar som har hatt opplæring i fremmedspråk eller språklig fordyping, har ikke rett til å fortsette med opplæring i det fremmedspråket eller den språklige fordypingen de har begynt på, dersom de skifter skole. Skoleeier bør likevel, så langt det er mulig, legge til rette for at elevene kan fortsette med opplæring i det språket de har begynt på
(Utdrag av forskrift til opplæringsloven § 1-8)