Psykososialt skolemiljø

Ny plan for et godt psykososialt skolemiljø er vedtatt i Kultur og oppvekstkomiteen 1.6.16. 

Opplæringsloven § 9 a handler om elevens rett til et godt psykososialt miljø. Opplæringsloven § 9a-1 gir eleven en individuell rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Kapittel 9a inneholder både krav til skolens arbeid rettet mot enkeltelever og krav til skolens systematiske arbeid (internkontroll). Kapittel 9a omtales ofte som ”elevenes arbeidsmiljølov” og skal sikre at eleven får et minst like godt vern av sitt miljø som arbeidstakere. 

Loven fastslår at både ansatte og ledelse har ansvar for at krenkelser og mobbing opphører straks. 

Dersom ansatte får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. 

Dersom elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet skal skolen behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova. 

Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det kunne klages etter forutsetningene i forvaltningsloven.  Rektor har ansvar for at skolen arbeider kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet. 

Det er utarbeidet nytt ordensreglement.

Les mer på www.nullmobbing.no 

Logo nullmobbing.no