Samarbeidsutvalg (SU)

Opplæringslovens § 11-1 Samarbeidsutvalg ved grunnskoler: "Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen."

 

Sammensetningen av utvidet SU i Larvik kommune:

  • 4 foresatte valgt fra FAU, derav en fra SFO *
  • 2 fra undervisningspersonalet
  • 1 fra de ansatte
  • 2 elever ** (ikke stemmerett i beslutningssaker)
  • 1 rektor som sekretær, har stemmerett
  • 1 representant oppnevnt av kommunestyret
  • 1 virksomhetsleder, har forslag og talerett
  • 1 SFO leder ved behandling av SFO-saker, har stemmerett

* SFO representant, er kun aktuelt for barneskolen.
** Elevrepresentanter for skoler med 5-7 klassetrinn og 8-10 klassetrinn. Elevrepresentanter kan ikke pålegges taushetsplikt og må eventuelt fratre slike saker.

 

Du kan lese mer om samarbeidutvalg på FUG's sider.