Ansatte og funksjoner

* Assistent
* Kontaktlærer
* Miljøterapeuter
* Rektor
* Spesialpedagogisk ansvarlig
* Teamleder

Arbeidsoppgaver:
* Bistå elever med funksjonshemninger
* Bistå elever som har behov for ekstra oppfølging av sosial art
* Støtte elever med faglige vansker
* Generell støtte i klasser

 

Assistent
Har i samarbeid med lærer ansvar for oppfølging av elever, samt delta inn i skolens arbeid.

 

Kontaktlærer
En kontaktlærer er en lærer som har som tilleggsoppgave å være et bindeledd mellom skolen og elevenes foreldre. En kontaktlærer er ansvarlig for å ha jevnlige samtaler med eleven og foreldrene, og på den måten lage et tettere bånd og mer åpenhet mellom hjem og skole.
Kontaktlæreren erstatter den tidligere klassestyreren.

 

Arbeidsoppgaver:
* Veilede eleven i forhold til læring og utvikling
* Tilpasse elevens periodeplan
* Kontakt og samtale mellom skolen og hjemmet
* Ansvaret for at det gjennomføres minst 2 planlagte og strukturerte samtaler med elevene og de foresatte
* Registrere fravær og brudd på trivsel/ ordensregler
* Ansvar for oppfølging av spesielle behov hos eleven
* Kontakt med andre etater (PPT, barnevern, helseetaten osv.)

Hva sier opplæringsloven om kontaktlærerfunksjonen?
Opplæringslova § 8-2: "Organisering av elevene i klassar eller basis grupper.

I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal ivareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.
Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.
Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller flere lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen."

 

Miljøterapeuter
I Larviksskolen har vi tre miljøterapeuter. Disse dekker hvert sitt oppvekstområde. Bruken av miljøterapeuten styres av rektor ved den enkelte skole, og denne kan kobles inn i saker som f.eks. angår læringsmiljø, sosial kompetanse, skolefravær, trivsel for den enkelte elev og foreldresamarbeid. Miljøterapeuten samarbeider med de involverte parter om tiltak og oppfølging.

 

Rektor
Rektor er skolens øverste leder, og har det overordnede ansvaret for skolens drift og pedagogiske tilbud og innhold.

Arbeidsoppgaver:
* Overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet og tilbudet
* Personalansvar for de ansatte
* Økonomi og budsjettansvar
* Behandler evt. klager
* Medlem i skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
* Samarbeider med skolens FAU

 

Hva sier opplæringsloven?
Opplæringslova § 9-1 sier bl.a. følgende om skoleledelse:
"Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar."

 

Spesialpedagogisk ansvarlig   
Har i samarbeid med rektor ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen.

   

Teamleder
Teamleder utgjør sammen med rektor og SFO–leder skolens ledergruppe og er pådriver i skolens utviklingsarbeid

Skolens lærere og ansatte som har sitt arbeid i klasserommet er inndelt i team og teamleder er ansvarlig for koordinering og veiledning av det arbeidet som utføres på teamet.

Teamlederne har delegert myndighet som stedfortreder ved rektors fravær.