iPad i barnehage

Mål for bruk av iPad i barnehager sett opp mot Rammeplanens innhold og fagområder.

Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen.

Personalet i barnehagen må ha et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende.

Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.

Bruk av iPad i barnehage