Vurdering for læring

Hensikten er å utvikle en god kultur for vurdering i barnehagen som fremmer læring.

Barnehagen vil bruke metoder og verktøy som understøtter og øker sannsynligheten for at barnehagen gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og læringsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Styrer har ansvar for å kvalitetssikre at gjeldende rutiner blir fulgt.

 

Beskrivelse:
Pedagogisk leder har ansvar for at gjeldende rutiner blir fulgt i forberedelser, gjennomføring og oppfølging av foreldresamtaler høst og vår.
Pedagogisk leder har i samarbeid med fagarbeider/assistent daglig ansvar for tilrettelegging av gode lærings- og utviklingsmuligheter for barna i barnehagen

Observasjonsskjema (sirkel), referat og tilbakemelding fra foreldre tas i bruk når barnet begynner i barnehagen og følger barnet til det slutter og brukes i tilknytning foreldresamtalene.


Fremgangsmåten i observasjoner i vurdering for læring er  laget på bakgrunn av kunnskapsbasert praksis.
Materiellet skal være ”levende dokumenter” i barnehagen og det skal kontinuerlig jobbes med barnets utviklingsområder som blir beskrevet i materiellet. Barnet skal observeres i hverdagssituasjoner og aktiviteter i ulike miljøer, ikke testes. Det skal legges til rette for at barnet skal mestre, barnets utbytte av dette arbeidet er viktigere enn skjemaene. Å få positive og veiledende tilbakemeldinger, ros og støtte skal være en selvfølgelig del av hverdagen for barnet i barnehagen.

Informasjonsmateriell Oppvekst: