Årsplan og arbeidsplan

Årsplan
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Barnehagens planer bør ses i sammenheng med kommunal planlegging av barnehagesektoren og av barns oppvekstmiljø.

Årsplanen har flere funksjoner:

-

Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
- Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
- Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg
- Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
- Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte
- Innhold: i årsplanen, barns medvirkning, omsorg, danning, lek og læring, språk, sosial kompetanse, dokumentasjon og vurdering, de 7 fagområder. Planer for overgang barnehage til skole

 

Innhold:
- Omsorg, lek og læring
- Sosial kompetanse
- Språk
- Barnehagen som kulturarena

Fagområdene:
- Kommunikasjon, språk og tekst
- Kropp, bevegelse og helse
- Kunst, kultur og kreativitet
- Natur, miljø og teknikk
- Etikk, religion og filosofi
- Nærmiljø og samfunn
- Antall, rom og form

Annet:
- Barns medvirkning
- Overgang barnehage/skole
- Dokumentasjon og vurdering  
- Samarbeid med hjemmet
- Barnehagens samarbeid med andre instanser
- Bunntekst med navn på barnehage og årstall

- Kommunale vedtak
- Barnehagens visjon / mål / verdier 
- Hvordan barnehagen jobber med å oppfylle krav i lovverk, forskrifter og politiske vedtak
- Hvordan barnehagen jobber med mål og verdier

Arbeidsplaner
Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder.
Eksempler på dette kan være; dagsplaner, ukeplaner, månedsplaner, månedsbrev


Arbeidsplaner inneholder:
- Uke nr og dato planen gjelder for
- Hva er gjort siden forrige plan
- Hva har barna vært opptatt av?
- Gjennomførte aktiviteter – hvordan og hvorfor
- Har det skjedd noe spesielt av interesse?
- Praktisk informasjon
- HelArt/Art (egenskap og ferdighet)
- Pedagogisk opplegg / temaer   
- Adresse/hjemmeside
- Telefonnummer
- E–post
- Bunntekst med navn på barnehage og årstall