Ansatte og funksjoner

* Fagarbeider/assistent
* Pedagogisk leder
* Spesialpedagog / støttepedagog
* Styrer
* Støtteassistent 

 

 Fagarbeider/assistent
Fagarbeider/assistent har i samarbeid med pedagogisk leder et medansvar for det pedagogiske og praktiske arbeidet i barnehagen.

Arbeidsoppgaver:
* Delta i planlegging/evaluering
* Delta i det praktiske arbeidet i barnehagen

Fagarbeider er stedfortreder på avdeling når pedagogisk leder er fraværende.

 

Pedagogisk leder
Pedagogisk leder er den daglige pedagogiske arbeidslederen for avdelingens personale og en av ledergruppen i barnehagen.
Hun/han er pedagogisk ansvarlig for opplegg og innhold på avdelingen i henhold til barnehagens årsplan og virksomhetsplan.

Arbeidsoppgaver:
* Har det daglige ansvaret for den virksomheten/avdelingen hun/han er arbeidsleder for.
* Skal organisere det pedagogiske og praktiske arbeidet i barnegruppen.
* Skal bidra til å utarbeide barnehagens årsplan og virksomhetsplan på grunnlag av Rammeplan for barnehager og Strategidokument for Larvik kommune.
* Skal samarbeide med støttepedagog og styrer rundt barn med nedsatt funksjonsevne når det skal utarbeides en arbeidsplan som bla. inneholder samarbeidsrutiner og avklarte ansvars- og arbeidsforhold i barnehagen og i forhold til instanser utenfor.
* Skal sørge for å omsette planarbeidet til handling, samt kontinuerlig evaluere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. Barnehageloven § 18.

 

Spesialpedagog / støttepedagog
En spesialpedagog / støttepedagog jobber med barn som har nedsatt funksjonsevne av ulik grad, og som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven § 19a

Arbeidsoppgaver:
* Legge til rette for et utviklende og stimulerende miljø for barnet, i samsvar med sakkyndig vurdering og vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
* Jobbe med barnet i forhold til læring og utvikling.
* Tilpasse periodeplaner i forhold til barnets utvikling i samarbeid med foreldre og øvrig personale i barnehagen.
* Kontakt mellom hjem og barnehage, og eventuelt andre samarbeidspartnere.
* Informere og veilede øvrig personale i barnehagen i forhold til barnets behov og barnets utvikling og læring.
* Utarbeide IPLU.

Hva sier loven om støttepedagogfunksjonen?
Barnehageloven § 19a sier bl. a at barn som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp, og at hjelpen kan knyttes til barnehage. 
Støttepedagogen er tilsatt for sammen med det øvrige personalet i barnehagen, å oppfylle lovens intensjoner.

 

Styrer
Styrer er barnehagens øverste leder, og har det overordnede ansvaret for barnehagens drift, pedagogiske tilbud og innhold.

Arbeidsoppgaver:
* Overordnet ansvar for det pedagogiske innholdet og tilbudet
* Personalansvar for de ansatte
* Økonomi og budsjettansvar
* Behandler evt. klager
* Møte og forslagsrett i barnehagens samarbeidsutvalg
* HMS ansvarlig

Hva sier barnehageloven om styrers funksjon?
* Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
* Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.
* Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. Barnehageloven § 17Støtteassistent
En støtteassistent er en medarbeider i barnehagen som i hovedsak jobber med enkeltbarn som har nedsatt funksjonsevne av ulik grad.
Støtteassistenten jobber vanligvis i tilknytning til en støttepedagog, og får veiledning av denne.