Klageadgang

Etter forvaltningslovens § 28, annet ledd, kan de med rettslig klageinteresse (parter o.l.) klage over enkeltvedtak truffet av kommunale organer.

Klagen avgjøres av en klagenemnd med 5 medlemmer valgt av kommunestyret.

Det er bare enkeltvedtak  - dvs. vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer - som kan påklages etter forvaltningslovens §28 andre ledd.  Det må avgjøres konkret i det enkelte tilfelle om et vedtak er enkeltvedtak eller ikke.

Særlovgivningen - f.eks.sosialtjenesteloven, barnevernsloven, plan og bygningsloven - kan bestemme at klager ikke skal behandles av klagenemnda, men av et annet klageorgan, f.eks. fylkesmannen.