Politisk styring

Kommunestyret
Kommunestyret er øverste myndighet i Larvik kommune.
Kommunestyret i Larvik består 35 folkevalgte politikere. Alle politikerne med unntak av ordfører sitter i en av kommunestyrets komiteer. Alle saker som skal til kommunestyret, behandles først i en av komiteene. Komiteen kan ikke fatte endelig vedtak i noen saker, men fremmer sin egen innstilling til kommunestyret. Kommunestyret har delegert all den myndighet som loven tillater til rådmannen.

Følg kommunestyret direkte  |  Kommunestyrets møter og medlemmer 


Formannskapet
Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år, jfr kommunelovens § 8.
Valg av Formannskap skjer som forholdsvalg.
Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet møter og medlemmer 


Komiteer
Som en praktisk inndeling av arbeidet i kommunestyret, fordeles samtlige kommunestyremedlemmer, med unntak av ordfører og to medlemmer i kontrollutvalget, til en komité som innstiller overfor kommunestyret.
Representantene bør som hovedregel ikke plasseres i en komité som behandler og innstiller i saker som vedrører eget yrke eller profesjon. Komiteene har ingen beslutningsmyndighet bortsett fra vedtak knyttet til egen forretningsorden og utpeking av saksordfører.

Miljø- og teknikkomiteen Møteplan og medlemmer
Helse- og omsorgskomiteen Møteplan og medlemmer
Kultur- og oppvekstkomiteen Møteplan og medlemmer


Styrer, råd og utvalg
Foruten kommunestyret er det en rekke styrer, råd og utvalg som arbeider på den politiske arena. Larvik kommune har valgt en politisk organisering etter komite-modellen, og i menyen til venstre ser du hvilke komiteer vi har. Disse komiteene skal fungere som " politiske verksteder", og de innstiller ovenfor kommunestyret i de saker som skal opp til politisk behandling. 

Komplett oversikt over kommunetsyre, komiteer og styrer/råd/utvalg

 

Planutvalget Møteplan og medlemme - Planutvalget

Planutvalget er et organ som er opprettet med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985. Utvalget behandler alle saker etter plan- og bygningsloven som blant annet reguleringsplaner, byggesaker, fradelingssaker, utbyggingsavtaler, samt kommuneplaner og kommunedelplaner. Planutvalget har ansvar for prosessene med utarbeidelse av kommuneplaner, reguleringsplaner og utbyggingsavtaler på vegne av kommunestyret som må gjøre de endelige planvedtak i slike saker.gningsloven følges.

Eldrerådet Møteplan og medlemmer - eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjelder levekåra for de eldre.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.
Eldrerådets protokoll skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar den endelige avgjørelsen i saken. 
Eldretalspersonen er oppnevnt av rådmannen og skal være eldrerådets kontakt innad i den kommunale administrasjonen og bidra til å fange opp saker på et så tidlig tidspunkt at kan bli en premissleverandør  i saker om gjelder eldre.