Planprosess

Første del av planprosessen er å lage et forslag til planprogram

Dette utarbeides av administrasjonen og legges frem for politisk behandling og vedtas av kommunestyret. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, innhold, hva som skal utredes og hvordan berørte skal innvolveres i planarbeidet. Planprogramet er beskrevet i plan- og bygningsloven § 4-1, og skal utarbeides i tråd med forskrift om konsekvensutredning.

Behandling av planprogrammet

Forslag til Planprogram behandles av kommunestyret som vedtar å legge dette ut til offentlig ettersyn. Formelt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet annonseres på kommunens hjemmesider og i Østlandsposten. Faste høringsparter mottar i tillegg skriftlig varsel. Alle som har merkander til planprogrammet kan sende inn disse nå.

Etter at høringsperioden er avsluttet fremmes revidert forslag av planprogrammet til kommuestyret som vedtar planprogrammet.

Saksbehandling av planforslaget

Saksbehandlingen består av å fremskaffe nødvendig bakgrunnsinformasjon lage faktagrunnlag, og utarbeide følgende plandokumenter:

  • Arealplankart
  • Temakart
  • Utfyllende bestemmelser og retningslinjer
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredninger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse

Som en del av saksbehandlingen åpnes det for komme med innspill på nye utbyggingsområder (f.eks boliger, næring, fritidsbebyggelse, småbåthavner mm.)

1. gangsbehandling

Når planforslaget er ferdig legges det frem for Kommunestyet. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Alle som har merknader til planforslaget kan sende inn disse i høringsperioden.

Vedtaksbehandling

Etter at høringsperioden er avsløuttet blir evt. merknader gjennomgått, og planforslaget revideres før det på nytt fremmes for kommunestyret som vedtar planforslaget. Alle merknadene besvares i den politiske saken. Alle som har kommet med , og alle får en kopi av denne etter vedtak er fattet.