Historikk

Her ser du hva som er gjort tidligere i prosessen.

Innspill til kommunedelplan for Larvik by

Kommunestyret vedtok forslag til planprogram i møte 18.09.2013, jf. KST-sak 106/13.

Det åpnes nå for å komme med innspill til arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by. Innspill må avgrenses til det som er beskrevet i vedtatt planprogram. Det kan foreslås innspill til nye bolig og næringsområder inkludert handel samt offentlig og privat tjenesteyting.

Oversiktskart over innspillsområder 

Innspillene skal beskrives på eget skjema. I tillegg skal det leveres en beskrivelse av hvorfor arealbruken ønskes endret, og et kart som viser områdets lokalisering.

Innspill kan fremmes via Plandialogen eller sendes skriftlig med refearanse til arkivsakid 13/341 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Frist for innlevering av innspill er: 21. oktober 2013.

 

Konsekvensutredning av innspillsområdene

Det er gjennomført en konsekvensutredning for alle innspillsområdene. Denne utredningen er nå oversendt til politikerne, og vil bli behandlet i kommuneplanutvalget til høsten.

Leseveiledning til konsekvensutredningene

Konsekvensutredning for innspillsområdene