Samfunnsdelen

Bølgen kulturhus

Kommuneplanens samfunnsdel er det høyeste plannivået i kommunen.
Kommuneplanens arealdel og Strategidokumentet skal forholde seg til de langsiktige mål og strategier som er lagt her.

Gjeldende plan 2012 - 2020

Kommuneplanens samfunnsdel →

Arealdelen

Arealplaner

Kommuneplanens arealdel skal følge opp samfunnsdelen. Bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen styres med plankart, bestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel →

Arealplaner

Kommunedelplaner 

Områdeplaner er generelle planer som oftest har krav om detaljerte reguleringsplaner. Områdeplaner kan også lages så detaljert at de kan brukes direkte som grunnlag for utbygging. For mindre områder lages det detaljerte reguleringsplaner basert på arealdelen.

Gjeldende reguleringsplaner

Arealplaner →

Temaplaner

Temaplaner skal gi et godt faglig grunnlag for politiske- og administrative vedtak. En temaplan kan for eksempel belyse utvikling og utfordringer knyttet til et fagtema eller en bruker/borgergruppe.

Aktuelle temaplaner →

Strategidokument

Strategidokumentet legges frem hvert år med forslag til rullering av aktuelle planer mv og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Strategidokumenter og vedlegg →

Års- og tertialrapport

Årsevalueringen beskriver resultat av siste års drift, sett opp mot de mål og rammer som er vedtatt av kommunestyret.
Tertialrapportene beskriver oppfølgingen av de mål og rammer som er satt for driften.

Alle års- og tertialrapporter →