Interregprosjekt: Kobra og Yggdrasil

Gjennom samarbeid på tvers av grenser bidrar mennesker i hele Europa til mer kunnskap og bærekraftig økonomisk vekst. Interreg fremmer sosial og økonomisk utjamning på tvers av regioner og landegrenser i EUs 28 medlemsland, samt Norge og andre naboland. Programmet ble etablert i 1990, med norsk deltagelse siden 1996.

Interreg

 

Kobra

Kobra

Kompetanse basert regional analyse, hvor vi er en av 3 norske partnere), (totalt 25 partnere) fra Sverige, Danmark og Norge. 

Bakgrunn

Samfunnets og arbeidslivets endringstakt øker, og tilgang til riktig kompetanse er en stor og felles utfordring i både Sverige, Danmark og Norge. Livslang læring er en forutsetning for å kunne omstille seg i takt med arbeidslivets endrede kompetansebehov. I dette bildet må utdanningsmyndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv utvikle strukturer for samarbeid og samarbeide på nye måter.Gennom samarbeid over landegrensene, skaper, samler og utveksler vi kunnskap om arbeidslivets framtidige kompetansebehov i et område som er et felles arbeidsmarked.

Hva vil vi i Larvik kommune oppnå?

  • Skape, samle og utveksle kunnskap om arbeidslivets framtidige kompetansebehov sett i relasjon til arbeidskraftens kompetanse.
  • Bidra til et bedre samspill mellom utdannelsesinstitusjonene og Larvik kommune.
  • Vi vil, gjennom vårt samarbeid med andre partnere, tilby våre ansatte og næringslivet behovsbaserte kurs og utdanninger, hvor vi tar i bruk web- og nettbaserte leveringer.

NAV Larvik

  • I KOBRA kartlegger NAV Larvik næringslivets behov for fremtidig kompetanse.
  • Denne kunnskapen bruker NAV i sin veiledning og kvalifisering av jobbsøkere slik at næringslivet kan få sitt kompetansebehov dekket og jobbsøkeren blir attraktiv på arbeidsmarkedet. 
  • Samarbeidet og kunnskapsdelingen mellom Norge, Sverige og Danmark legger til rette for større mobilitet i et felles arbeidsmarked.

Les mer om KOBRA på www.kobra.eu og interreg.no/prosjektbank/kompetansebasert-regional-analyse-kobra/ 

Yggdrasil

Yggdrasil

Yggdrasil er et samarbeid mellom partnere i Danmark, Sverige og Norge. Larvik Kommune er norsk partner og prosjekteier i prosjektet, og jobber i tett samarbeid med NAV. 

Primært formål er å utvikle verktøy for å synliggjøre og dokumentere uformelle kompetanser man har tilegnet seg i arbeidslivet, i fritiden, i familielivet og som man ikke har papirer på. Fokus rettes mot personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet eller i fare for å falle ut. Det er samtidig et mål å øke kompetansen for de som utfører realkompetansevurdering, blant annet gjennom å etablere nettverk for disse på tvers av deltagende land.

Mål er at vi etablerer en felles mal for kompetanseattesten i Norge, Sverige og Danmark.

Les mer om Yggdrasil på www.yggdrasil-oks.eu og interreg.no/prosjektbank/yggdrasil/