Økonomiavdelingen

Økonomiavdelinge har følgende hovedoppgaver:

Ivareta den sentrale koordineringen av prosess og innhold i:

 • Strategidokumentet (årsbudsjett, økonomiplan, handlingsprogram med styrings- og resultatmål)
 • Rammesaken (kommunestyrets junimøte)
 • Tertialrapportering
 • Årsevalueringen
   

I tillegg til dette ivaretas følgende hovedoppgaver:

 • Økonomikontrollerfunksjonen:
  Veiledning og oppfølging av kommunens resultatenheter på gjennomføring av årets budsjett på økonomi og aktivitet (styringsmål og resultater)
 • Ansvaret for innkjøpsfunksjonen, dvs inngåelse av nye og revisjon av eksisterende innkjøpsavtaler utenom de avtaler som forhandles av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid), samt oppfølging av disse.
 • Sekretariat for styret i Larvik kommunes Primæroppgavefond, herunder også saksforberedelse av Års- og tertialrapporter til kommunestyret samt oppfølging av fondets forvaltningsstrategi (Fondskapital pr 1.1.2010 ca 700 mill kr)
 • Rapportering til staten v/fylkesmannen på statlige tilskudd til barnehager
 • KOSTRA-rapportering
   

 

Leder: Paul Hellenes
Telefon: 33 17 10 00
Mobil:  98 23 10 06
Epost:

postmottak@larvik.kommune.no