Arealplan

Hva gjør planseksjonen?
Planseksjonen består for tiden av 8 medarbeidere og vårt hovedarbeidsområde er å behandle innkomne bebyggelsesplaner og reguleringsplaner. Denne saksbehandlingen skal skje i henhold til krav i:

  • Plan- og bygningsloven
  • Nasjonale og regionale retningslinjer og føringer
  • Overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Larvik sentrum og Stavern)
  • Andre politiske vedtak

Seksjonens ansvar ved behandlingen av innkomne planer er todelt. På den ene side skal vi gi utbyggere i Larvik gode offentlige rammebetingelser. På den annen side er det viktig at vi også ivaretar rettighetene til befolkningen som blir berørt, både direkte og indirekte, på en god måte.

I dette ligger at utbyggingsinteressene må vurderes i forhold til hvilke virkninger de vil ha på natur, landskap og mennesker. Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling og at lokalsamfunnet utvikles slik at det blir godt og vokse opp og leve i Larvik.

 

Leder: Hege Eick
Telefon:

33 17 10 00

Epost: postmottak@larvik.kommune.no
Åpningstider: Mandag - Fredag kl. 0800-1530