Forvaltningsrapporter

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. I Larvik utføres normalt to forvaltningsrevisjoner pr. år.

Spørsmål kan rettes til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat – VIKS på epost: post@viksre.no 

Oversikt over tidligere utførte forvaltningsrevisjoner kan finnes på www.viksre.no.

Forvaltningsrapporter for Larvik kommune

Byggesaksbehandling 2017

Eiendomsforvaltning 2016

Selvkost på kommunale gebyrer 2017

Døgnbemannet omsorg 2015

Etikk og varsling 2015