Stavern fort - Citadelløya

Historiske festningsanlegg med et aktivt kulturmiljø og publikumstilbud.

Fortets utvikling
Gyldenløve anla det første befestningsanlegg på øya i 1677. En enkel skansebefestning bygget av løsmasser og treverk.
Stavern Fort med festningstårnet, de første vollmurer og bygninger ble ferdigstillet og etablert med en fast garnison under Kristian 5. i 1689. Festningstårnet er den eldste del av anlegget, og har alltid vært det dominerende byggverk på fortet.
Fortet hadde sin mest betydningsfulle periode i årene 1709 til 1720 under Den Store Nordiske Krig, som en trygg havn og støttepunkt for orlogsmarinen. Ved innledningen til denne krigen ble det foretatt en omfattende utbygging og utrustning av fortet. Men stort sett som raske og billige løsninger ut fra det aktuelle krigsbehov. Nåværende kommandantbolig ble påbegynt i denne tiden og fullført med tilbygg og påbygg i 1741 - 1742.
Samtidig med etablering av Fredriksvern på fastlandet i 1750 årene, gjennomgikk Stavern Fort omfattende ombygginger. Bl.a. fikk fortet helt nye vollmurer av minert stein og den vakre portalen med Fredrik 5. monogram. Etter ombyggingen i 1750 årene tjente fortet som citadell for Fredriksvern, og var stort sett uten endringer fram til nedleggelsen i 1864.

Fra ruin til representativt festningsanlegg
Stavern Fort ble gjenoppbygget til representativt festningsanlegg i årene 1978 - 1992.
Med nytt overbygg og full restaurering av tårnet, gjenoppbygging av vollmurer, nye voller og banketter over hele fortet, gjenoppbygging av kaianlegg, samt ny vaktstue og hovedrep./restaurering av bygningene.

Fortets bruk og organisering
Stavern Fort er Statseiendom med en tilsynskomité som det styrende organ for festningens bruk og kulturtilbud.
Tilsynskomitéen er sammensatt av representanter fra foreningen Venner av Gamle Stavern, foreningen Norske Billedkunstnere, kommunens kulturstyre og festningens stedlige tilsynsmann. I tillegg har komitéen et frivillig sekretæriat og egne styrer for teater og museumsvirksomheten.

Dagsutflukter og andre arrangementer
Kulturforeninger og andre kan, etter bestemte kriterier, leie tårnsalen til egne arrangementer.
Fortet er normalt åpent for alle organiserte dagsutflukter og individuelle publikumsbesøk, så sant det ikke kolliderer med andre arrangementer.
Ved dagsutflukter er det også muligheter for å nyte medbragt servering i festningstårnet. (Med begrensede muligheter når tårnet brukes til teaterforestillinger).
Citadellets samlinger har faste omvisninger i turistsesongen.


Kunstnerkolonien
Norske billedkunstneres sommeropphold er en tradisjonsrik del av miljøet på Stavern Fort eller Citadelløya som de foretrekker å kalle stedet. Billedkunstnerenes tilknytting til stedet går tilbake til 1907, da de frikjøpte kommandantboligen og resterende bygninger fra riving for å benytte festningsøya til fritidsakademi og rekreasjon. I de senere år har det også lykkes å etablere tilbud for allmenheten som er forenlig med kunstnerenes rettigheter og stedets antikvariske verdier.
Billedkunstnerne er fortsatt normgivende for det beherskede og fordragelige miljøet som råder på det fredede festningsanlegget.
Medlemmer i Norske Billedkunstnere har anledning til å benytte kommandantboligen og atelier fra 1. juni til 31. august ved henvendelse til NBK's kontor i Oslo.

Citadellets samlinger
Samlingen holdes åpen ved organiserte utflukter og omvisninger. Og i forbindelse med åpne arrangementer på fortet. Samlingen inneholder kartsamling, billedsamling og bruksgjenstander fra garnisonstiden og annen historisk dokumentasjon.
I våpensamlingen er det komplette og funksjonelle 1700 talls artillerisystemer som brukes til salutt og drilloppvisninger. Samlingen er grunnlagt på de aktiviteter som har skaffet til veie det historiske materiale og dokumentasjoner for fortets gjenoppbygging.

Kruttårnteateret
Fortets sommerteater er blitt et kjent og kjært tilbud for barn og barnefamilier, med daglige forestillinger i juli måned. Forestillingene foregår i øvre tårnrom med ca. 110 publikumsplasser.
Teateret drives av en fast kjerne av unge entusiastiske skuespillere som nyter stor annerkjennelse for sitt repertoar, presentasjoner og evne til å utnytte festningstårnets spesielle interiør.