Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Vestfold innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klagen sendes Larvik kommune, Plan og byggesak, Postboks 10, 3251 LARVIK, jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32.
 
Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.