Nye veinavn - begrenset høring

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Lardal og Larvik har kommunene en del like eller svært like veinavn.

Som følge av pålegg om entydige adresser (jfr. Matrikkelloven § 21 og tilhørende forskrifter § 49, 50 og 51), må det fattes vedtak om nye veinavn for å unngå navnelikhet i den sammenslåtte kommunen.

Fellesnemnda for de to kommunene bestemte den 15. november 2016 at administrasjonen i Larvik og Lardal skulle utarbeide et forslag med nye veinavn for de aktuelle veiene.
Administrasjonene har kommet fram til et utkast/forslag for navnendring som skal legges fram for fellenemnda.
Det er laget en oversikt med de ulike forslag til veinavn, og administrasjonene sin anbefaling.  

Oversikt over veinavn forslag

Dokumentene finnes også i Servicesenteret, Feyersgate 7, Servicetorget Svarstad, Svarstadtunet 15, Larvik bibliotek i Nansetgata 29 og Biblioteket i Lardal, Lågaveien 37.

Hvem kan sende forslag

Innbyggere i Lardal og Larvik kan sende inn merknader til valg av veinavn i i forhold til de ulike alternativene som har kommet inn.
Nye veinavnforslag kan ikke meldes inn.

Frist

Merknader sendes innen 21. april 2017.

Hvor skal det sendes

Forslag kan også sendes elektronisk: Send uttalelse elektronisk her 

Ved ordinær post skal det merks med arkivsak 16/9283:

Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

Behandling av forslag

Alle forslagene vil sammen med en innstilling legges fram for fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen. Grunneiere og festere av eiendommer som får endret adresse vil få skriftlig informasjon om den nye adressen og når endringene trer i kraft.  De nye veinavnene vil også bli bekjentgjort på www.larvik.kommune.no og www.lardal.kommune.no         

Spørsmål

Har du spørsmål om veinavn Larvik, kontakt virksomhet geodata i Larvik kommune ved: 
Kolbjørn Hem, 93 23 44 91, kolbjorn.hem@larvik.kommune.no 
Ingebjørg Gøystdal, 98 23 18 74, ingebjorg.goystdal@larvik.kommune.no

Har du spørsmål om veinavn Lardal, kontakt:
Per Olav Runningen, 33 15 52 08, per-olav.runningen@lardal.kommune.no