Om nettstedet

På kommunens hjemmesider finnes det omfattende informasjon, men det er viktig å være klar over at ikke alt er tilgjengelig. Noe informasjon velges bort av praktiske hensyn, mens annen informasjon er unntatt fra offentlighet (feks visse personopplysninger).

De praktiske hensynene er i en viss grad ”subjektive” fordi den enkelte resultatenhetsleder i hovedsak må velge hva som skal på nett og hva som ikke publiseres. Slike ”avveiningsproblemer” kan føre til unyanserte fremstillinger og skape misstillit, særlig dersom utvalgene av informasjon virker vilkårlig eller sensurerende. For å motvirke dette har vi utviklet noen ”kjøreregler” eller kriterier som vi bruker når vi produserer informasjon på kommunens nettsted. Disse utvalgskriteriene er som følger:

Ærlighet: Både positiv og negativ informasjon (kritikk) skal som hovedregel formidles på kommunens nettsider på internett.

Fullstendighet: Innholdet skal være fullstendig, nøyaktig og gyldig. Dersom det foreligger relevante opplysninger i tilknyting til informasjonen, skal det som hovedregel fremkomme referanser eller linker til dette. Informasjonen skal gi et mest mulig helhetlig inntrykk, og informasjon som utelates skal synliggjøres.

Sporbarhet: Alle regelverk, bestemmelser eller andre kilder som det vises til, skal foreligge i maskinlesbar form, eller det skal være vist til hvorledes teksten kan skaffes (for eksempel i Lovdata).

Aktualitet: Informasjonen skal være aktuell og relevant. Uaktuell eller utdatert informasjon fjernes.

Inkluderende: Informasjonen som publiseres på kommunens hjemmesider skal være tilgjengelig (etter forespørsel) i papirversjon, eller på annen måte (for eksempel lys) til innbyggere med særlige behov. Ved lovpålegg og ved særlige behov skal informasjonen også formidles i papirformat (vanlig post).

Varsomhet: Informasjon som behandler mennesker skal i særlig grad velges med varsomhet. Det er viktig at informasjonen viser respekt for egenart, privatliv, rase, nasjonaliteter og livssyn. Personlige og private forhold skal som hovedregel ikke fremheves når dette er saken uvedkommende. Omtale av barn skal det spesielt tenkes gjennom konsekvensene av publiseringen (med hensyn til barnevernssaker, familietvister, mv.).


Målsettingene med utvalgskriteriene er å legge forholdene best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. Den enkelte behandles i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For å hjelpe oss med dette er det viktig at du som leser setter et kritisk søkelys på hvordan kommunen fyller sin samfunnsrolle og utøver myndighet. Forslag til forbedringer av utvalgskriteriene mottas med takk. 
Send dette til webansvarlig