Gravetillatelse/gravemelding/ arbeidsvarsling

Larvik kommune er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste. Alle henvendelser om gravearbeid skal rettes til Gravemeldingstjenesten/Geomatikk i Tønsberg  eller tlf. 09146.

Tiltakshaver/Entreprenør skal søke om gravetillatelse/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre helt, eller delvis, vei, fortaus areal, eller offentlige parkeringsplasser ved for eksempel:

  • legging/utskiftning/reparasjon av vann- og avløpsledninger
  • legging/utskiftning/reparasjon av kabler
  • oppsetting av støttemur
  • nybygg/tilbygg
  • stillas/lift ved arbeid på husvegg

Graveinstruks – fra 29.03.2017 - Åpne graveinstruks her!

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan påvirke trafikken på offentlige veger og parkeringsplasser (innenfor en avstand på 3 meter fra asfaltkant/vegkant). Det kreves at de som skal utføre, eller være ansvarlig for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides. 

Krav og retningslinjer til varsling og sikring - Arbeidsvarsling (Håndbok N301)

Søknad og tidsfrister

Søknader sendes inn så tidlig som mulig.

For anlegg som krever trafikkavviklingsplan må søknaden være kommunen i hende minimum 2 uker før planlagt oppstart av gravingen.

Graving i fylkes- og riksveger skal sendes Statens vegvesen

Søknad om KUN arbeidsvarsling for annet arbeid enn graving f.eks. stils, container, lift og annet arbeid som berører veg uten graving. 

Søknad arbeidsvarsling:  Nytt skjema kommer.

Behandlingstid

Det må beregnes 3 – 7 arbeidsdager behandlingstid for mindre gravearbeider. Arbeider som krever trafikkavviklingsplan minimum 2 uker. Det tas forbehold om lengre behandlingstid ved store anlegg.

Henvendelser for lednings og kabelkart for prosjektering

Henvendelse for kommunens ledningskart er gratis og fås ved henvendelse til: Servicesenteret: 33 17 10 00.

Oversikt over kabel- og ledningseiere i Larvik kommune 

Her graves det i Larvik kommune

Prisregulativ ved graving i kommunal vei:

Behandlingsgebyr:       kr. 1.000,- eks. mva pr søknad

Arbeidsvarsling – godkjenning:   kr. 1.000,- eks mva

Ved manglede ferdigmelding:     kr. 3.000,- eks mva

Forringelsesrefusjon - pr. gravested:

Forringelse vei med kantstein     kr. 90,-/m² eks. mva

Lover, forskrifter og regler:

Veglovens §32 og §57 gir vegholder rett til å stille vilkår for graving, legging av kabler mm i offentlige veier og trafikkareal og innenfor veigrunn.

Krav om arbeidsvarsling er hjemlet i Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften).

Container og stilas